اطلاعیه های بورس

درصد سهام لیزینگ ایران در بورس در سال 1393

فروردين
85 %
ارديبهشت
85 %
خرداد
87 %
تير
30 %
مرداد
50 %
شهريور
90 %
مهر
70 %
آبان
75 %
آذر
75 %
ِدی
75 %
بهمن
60 %
اسفند
87 %